تازہ ترین
ur
بنیادی صفحہ » نوشتانک » نیلبئومین زِرئے آپارا سویڈنئا منی اولی سَپر—-سِدّیک ا زات بلوچ

نیلبئومین زِرئے آپارا سویڈنئا منی اولی سَپر—-سِدّیک ا زات بلوچ

 

سال 2011 ئے اگست ئے ماه ئے سیمی روچا شپ / سباه ئے دومی ساهتا چه

دَبئی ئے بال بندنا گون وتی جَ ن و چُکّا بریتانی بالراه British Airways ئے

بالیگرابا دیم په لندنا بالگیج بوتان- لندن چه دبئیا کساس 3395 میل دور انت و

هپت و نیم کلاک ئے بالپَند انت – اَرب امارات ئے 35 سال ئے پادبَندیا رَند اِی

منی اوَلی سات و سَپر اَت- منی سَما ئے جُهلانکیا تَهرتهرین تْرانگان سرکشّ اِت،

تَهتال ئے مُجاندیم و تامُرتگین گِندِشتگیج screen ئے سرا بازین زید و ندارگ

دیت اَنت. گیراَنبارئے بُنتلان چیرتَراِتگین بازین سات و سَپرانی نِدارگ نوک

بوتنت. اَرب امارات ئے ا یگ و جَھمنندی ئے پیسریگین بازین تْرانگان چو تیجارا

تِج کت – وَھدئی بالیگراب زمین و ا زمان ئے نیاما بالگیج ات، هما نیپالی وَرنائے

تْرانگا کپتان کہ چہ کابُلا دیم پہ ویانا (Austria) Vienna ئے سپرا گون من

ھَمبال اَت و سَجھین سپرا من و ا ئیا نیپال و بلوچستان ئے سیاسی جاوَرانی سرا

تْران کتگ اَت۔ چہ بَگدادا دیم پہ بیروتا رَوگے وهدا ھما مسیھی پادری ئے

تْرانگا کپتان کہ بالیگرابا منی راستین کنِکّا نشتگ اَت – وَهدی من گون ا ئیا

بلوچستان و بلوچ اُلس ئے سَکّی و سوریانی باروا تْران کت، اَرس ئی رِتک انت ،

په بلوچستان و بلوچان دِلواهین دُوا کت ئی و چه وَتی دَست لوتا تَزبیانی لَڑئیی

دَرئی کت و په بلوچستانا سوگات کنگا منی دَستا دات ئی- تَزبیانی ا لَڑاَنگت

گون من ایر اِنت – مارِشت ئے جُھلانکین گْوَرم ئے لُردگا پہ وتی گیشینگا دَست

و پاد جنگا اِتان کہ بالیگراب ئے مهمان شونائیین دُتّک ئے نرمین توارا منا چه

تْرانگانی تَندان دَرکت. مهمانشونائیین دُتکا په ما اَرزبند ا ورتگ اَت. من جُ ست

کت که اِی وهدا بالیگراب دنیائے کجام سَرڈگارا بالا اِنت، گْوشتی چه تُرکستانا

گْوَستگ ان و سیاهین زِرا Black sea گْوازینان رومانیه نزیک کتگ –

دَبئی ئے وَھد چہ لندن ئے وھدا سئے کلاک پیسر انِت۔ سباھے شش و نیما

بالیگراب لَندنئے ھیترو بال بَندنا اِیرنِشت ۔ ھیترو بریتانیائے کْوَھن ترین، مَسترین

و پُرکارترین بالی پَٹ انت۔ دنیائے بالی پَٹانی تہا سیمی مَسترین بالی پَٹ لیکگ

بیت۔ اِی بالی پَٹ 1930 ئے سالا چہ لندن ئے شھرا 15 میل دور "ھیت رو”

نامین کسانین کَلّگ ئیا اڈکنگ بوتگ و رَندا ھمی ناما نام کپتگ۔- 1944 ئے

سالا مَستر کنگ و پہ پئوجی گ رابان کاربَندگ بوتگ۔- 1946 ئے سالا ایشئیے

نام مَٹینگ و "لندن ایرپورٹ” کنگ بوتگ بلئے 1966 ئے سالا پدا "ھیترو

ایرپورٹ” نامینگ بوتگ۔ دنیا ئے 90 مزنین بالی کمپنیانی گراب ھیترو بال بندنا

رَوّا کننت- لندنا دگہ پنچ بالی پَٹ ھم است بلے چہ دْرستان مسترین بالی اِیرنِند

ھمیش انت۔ وَهدی ما چه بالیگرابا ایرکپت و په وَتی هُردانی شوهازا رَه گپتن،

زانت که هیترو چینچُک مَزن انت. گْوَشئیے یک مزنین شهرئیا ا تکگ اِتن.

هرمُلک و سرڈگارانی رَنگرنگین مردم و هر نیمگا، چو مزنین شهرانی ڈولا ،

هرڈولین سوداگری و باپاری بُنجاه اِتنت. رَندا سئیی بوتان که اودا په همک دین وباوَر ئے مردمان زِگرانه هم است، چوشکه په مسیهیانی دین ئے سئیے مزنین ٹولی

انجیلی، کاتولیکی و ا زاتین چرچ، هندوانی مَندر، سِکّانی گُردواره، یهودیانی

سینیگاگ و مسلمانانی مسیت و پیش امام هم استنت

چہ ھیتروئے بالبندنا مارا په سٹالکهولم ئیے رَوَگا دِگه بالیگراب ئیا سوار بیئگی

اَت، بلے نوکین دئور و زَمانگے ترورِستی اِلتان سَجّهین دنیا مانپتاتگ، پمیشا دنیا

ئےهرملکانی بال بَندنانی ایمنی و په سَرانهانی سلامتیا چِک و تان ئے سِستم باز

تْرند اِنت- دبئیا وَهدی منی دَست لوت اش پَٹئت، منی ریشتراشیئیے بلیڈ و پاکی،

کسانّکین مِگراز و ناکن چِنوک اش هم داشت انت. هیترو ایرپورٹا مے پیتی اش

سَرجمیا هالیگ کتنت و تَوامین چیز اش چارت اتنت، یک لوت ئیے تَهی کیسگئیا

دیریگین کِ ریم ٹیوب ئیے پَشکپتگ اَت که چَم و نِزران زاهر نه بوت ، ما هم

نَزانتگ ات که پیتی ئے چیر کیسگئیا کِ ریم ئی است. بلے ا یانی سکانرا زاهر

کتگ اَت و په همیشیئے شوهاز و دَرگیجگا تان دیران مارا داشت اِش – بازین

شوهازا رَند کِ ریم اش دَر گیتک- ما په هیلتی تان دومی بالیگرابا رَ سئت ان و دیم

په سویڈن ئے بُنجاھی شھر اِسٹاکھولما بالگیج بوت ان و سباھے یازدہ و نیما

اَرلندا Arlanda ئے بال بَندنا اِیر ا تک اِن۔ ا رلندا سویڈن ئے مسترین بالی پَٹ انت

کہ ایشئیے بُنگش ۱۹۵۹ ئے سالا بوتگ، بلئے رسم و رَبیئتی official بنگیج

1962 ئے سالا بوتگ. اِی بالبندن ئے نام بندی گون یک اُلسی سَنجبندی ئیا

competition بوتگ . ا رلاند Arland یک کْوَهنین میتگ ئیئے نام بوتگ، اِی

جاگه چه ماشتا Märsta ئے شهرا نَزیک، سگتونا ئے شهرداری Sigtuna Municipality ئے تها انت. سویدی زبان ئے بُنرَهبند ئے رَندگیرئیا Arland ئے

رَندا “a” گیش کنگ و Arlanda کنگ بوتگ که ایشیئے مانا اِئیرنندگ to land انت-اِی ڈولا اِی بالبندن ا رلندا نام بَندگ بوتگ-

وَ هدی ما وتی پاسپورٹانی ٹَپّو جنائیگ و نام نبیسی هلاس کت، اُردانی زورگا

"اُردگلگل ” baggage carousel ئے نیمگا شُ تن، دو دارپیتیان اَبئید،که امب اش

مان اَت، دگه دْرستین سامان ا تکگ اتنت –

من بالبندنئے کارِستکار ھال داتنت، که مئے دو دار پیتی گار انت. ا یان منی

سویڈن ئیے ادریس گپت و کاگدے دات و گْوشتئی که دَراِش گیجنت و په مئے

اڈریسا روان اِش دَینت- ڈنا ازیز دادیار په مئے وَدارا اوشتاتگ اَت. مارا وَشاتک

کت ئی و سویڈن ئیے بُنجاهی شهر اسٹالکھولما بُرت و گزابیک رئیسی ئیے

مھمان ئی کت۔ واجه گزابیک رئیسی روکپتی بلوچستانا گِه و پَهره ئے شَهرکانی

نیاما هیچان نامین شهرئیا جَهمِنند بوتگ و وا ننده و زانتکار ایت. بلوچستانا گون

ایرانی فدائیانی گلّا هور بوتگ. مُلّاهانی اِنکلابا رَند دَرانڈیه بوتگ و چیزی سال

مَشکتا جَهمِنندیا رَند 1985 ئیے سالا سویڈنا ا تکگ.

سویڈنا گون ایدگه بلوچ سیاسی جُهدکاران هور بوتگ و "راج زْرمبشت” نامین

سیاسی گل ئیئیے بنیاد ا ش اِیرکتگ و اَنگت همی گَلّ ئے جُهدکارین باسک ایت.

بلوچ دوست و کئوم پَرستین بلوچ ایت. میرگزابیک رئییسی ئے لوگ، چه بلوچ

ڈیهئا ا ئوکین هَمُک بلوچا یک وَ شگیگین منزل ایت. چه ا ئیے بلوچ دوستی و

پُرمهرئیا بیل و هَمبل ا ئیا چه دوستیا "گَزّی” گ وشنت. اَنچش که ا وَت په بلوچان

گوشئے تُنّیگ اِنت، ا ئیے لوگبانُک هم په بلوچانی مهمان شونائیا لِکپاد اوشتاگ-گزابیک ئیے لوگا رَسگا رَند ٹیلیفون ئے سرا گون دکتور کارینایا هال و اَهوال

بوت. کاریناها مارا شام ئے داوَت دات – بیگا ها ازیزدادیار ئے همراهیا دَکتور

کارینائے لوگا اُپسالا ئے شهرا شتن –

اُپسالا چه سٹالکهولما کساس 70 کیلومیٹر اِنت و کارگاڑیا کساس یک کلاک

ئیئے راه اِنت. ریل گاڑی هرکلاکا دوئین شهرانی نیاما رَوّا کننت و 40 ملٹ ئیے

پَند اِنت. سویڈن ئے چارمی مسترین شهر اِنت. ادان 150 هزار مردم جَهمنند انَت.

اُپسالا ئے شهر چه کدیما و انگ و زانگ ئے بُنجاه ئے بوتگ و اُپسلا یونیورسٹی

چه اِی شهرئے مسترین پَجّاران یک ایت که 1447 ئے سالا بنگیج بوتگ و

سکاندینوائیی ملکانی مسترین و کْوَهن ترین دَربَرجاه انت. کساس 40 هزار جنین و

مردین زانتدَربَر اِدان وانگا انت.اِی دَربرجاها کساس 7،000 کارمند کارکننت که

چه ا یان 1800 وانینوک انت و 670 پروپیسر انت. یونیورسٹی ئے سالینه بجٹ

کساس 6 بلین کرون ) 900 ملین ڈالر( انت . اُپسالا، سویڈن ئے سیاسی،

راجزِندی، دودرَبیدگی، لَبزانکی و میوزیکی راجدپترا ناماوَرترین شهر انت .

اُپسالائے رَسئگا مارا کارینائے لوگواجه روبیک جهانی و کاریناها وَشاتک کت و

گون سویدی کاپیا coffee مهمانی بنگیج بوت. ا یانی ڈولدارین وِیلا villa ئے

بْرهدارین باگیچه ئے سبزگا تان دیران وَشنیادی و وَشگپی کت – اَنگت شام نه

وارتگ اَت که چه ایرپورٹا ٹیلپون ا تک که مئے گارین پیتی رسئتگنت و چہ

اِیرپورٹا دیم پہ کارینائے لوگا راہ دیگ بوتگ انت۔ اِیرپورٹا ھال نبیسئیے وھدا من

کارینائے لوگئے ڈس و نشان داتگت۔ چه ٹیلپون ئیے رَسگا دَ مان ئے رَند چه

ایئرپورٹا راه داتگین گاڑی، گون اَمبانی دوئین دار پیتیان، ا تک و رَسئت. په مناِی نوک و اَجکّهین هبر ئیی ات که ایئرپورٹ ئے کارنده گارین اُردان دَرگیجگا

رَند ا یان وَت رَسین انت. من وتی گیشتر وَهد ارب اماراتا گوازینتگ، بلے اودا

اگان بالیگرابا سامان ئی پشتکپیت، ایئرپورٹ ئے کارنده ٹیلپون کننت و گارین یا

کپشکپتگین اُردانی رَسئگے هالا دَینت، وت هِچبر اُردان نه رَسیننت.

روبیک جهانی و ازیزدادیار، دوئین مَزنین اَمب دوست اَنت، وَهدی اماراتا ا تکگ

اِتنت، من وتی همبلان کڈّن کتگ اَت که هر روچ یک و دو پیتی شرترین اَمب په

مهمانان بیار اَنت، و هَ مبلان هرروچ شرترین اَمب ا ورتگ اَت – اِی دوئین واجکاران

په امب ئے وَرگا دل نه رَنجینتگ اَت و دو روچا رَند اَمب هلاس بوتگ اتنت. چه

ا یانی اَمب دوستیا من دیریگئین تْرانگان کپتان و ملا اسمائیل پُلّابادی گیر ا تک.

مُلّا وَهدے نِزرابادا مئیے جاگها ا تکگ ات، گڈا گون منی پتا ا ئیے دیوان گیشتر

"نوک ا باد” ئے باگا بوتگ اتنت که چه باز تَهرین اَمبانی دْرچکان پُر اَت – باگا

یک مزنین اَمب ئے استت که نام ئی کُروچ اَت. کُروچین اَمب باز بُرز و پْراه و

ساهگ ئی بَز اَت، دانگ ئی کسان اتنت، پمیشا نام ئی کُروچ اَت، بلئے وَشتامین

اَمب ئیی اَت.. کروچ ئے بَزین ساهگا مزنین تَ لوئی بَستگ ات و ا ئیے پَهناتا

مزنین و سارتین کانیگ ئی استت که دائم چه پُهته ئیین اَمبا پُر اَت ، مُلّاها اَمب

باز وَش بوتگ و چه کانیگا سارتین امب ئی درکتگ و وارتگ اَت و بلوچی و

پارسی شعر دَپگال کتگ اَت – بلے کجا "نوک ا باد” ئے اَمبانی باگ و مُلا ئے

تْرانَگ و کجا سویڈن ئے اِی گْوَنڈین میتگا روبیک و ازیز ئے اَمب واری ئے کِسّه

—- تْرانگ و تَهتالا چه یک مُلک و جُگراپیائی سرڈگارئیا دَرا یگ و دومی مُلک و

سرڈگارئییے رَوگا نه پاسپورٹ پَکار انت و نه ویزا… دْریگتین بَنیادم ئے مردمی پدا بیاتکئین و جهان ئے جُگراپیائیی گِروبند بیگْواه بوتین اتنت. زَران من په هما

روچان، بلے زانان که اِی یک وَشئین واهَ گ و دِل ئی لوٹ ایت که نَبوتُکی انت.

کارینائے لوگا شام ئیے وَرگا رَند شپئے وابا پدا اسٹاکھولما گزابیک رئیسی ئیے

لوگا شُت ان۔

4/8/2011

دومی روچا سباھے ھَرزبندا رَند اسٹالکھولم ئے باپاری مرکز”شیستاگالیریا

"Kista Galleria ها شتن، شیستا چو دبئی مول یا امارات ئیے ایدگه مزنین

باپاری بُنجاهانی ڈولین مزنین باپاری بُنجاه ایت – 1977 ئے سالا بنگیج بوتگ،

بلے رَندا باز بران مستر کنگ بوتگ. ای وهدا ایشئیے تها کساس 210 دکان

استنت، بازین رستوران و لیب و گْوازی ئے بُنجاه هم استنت. موٹرو گاڑیانی

اوشتارینگا 2500 اوشتگیج Parking است. میٹرو سٹیشن و ریل لائین هم باز

نزیک انت- هرسال 18 ملیون گِ راک اِدان گپت و گیر کننت .

ازیز دادیارا برنامج ئی ٹاهینتگ ات که مارا وَ تی شھر، نیبروا Nybro بارت.

شیستائے سئیل و سوادا رَند ازیزدادیارئیے کارگاڑی ئے سرا دیم په نیبروئے شهرا

راه گپت اِن – نیبرو چہ اسٹاکھولما کساس 450 کیلومیٹردور انت و موٹر ئے

سرا کساس پنچ ساهتے راه انت ۔ نیبرو بیها سویڈن ئیے رودراتکی شهرکلمار و

روکپتی شهر واکسیو Växjö ئیے نیاما سات وسپر کنوکین مردمانی دَمساسارگ

و باربوجیا یک منزلجاه و هنکین ئیی بوتگ. رَ ندا هژدهمی کرنا اودئیے مزنین کئور ئیے سرا پُهل ئیی بَندگ بوتگ و چه پُهلا اِی جاگه "نیبرو” نام کپتگ.

سویدی زبانا Ny bro ئے مانا نوکین پُهل New bridge انت –

نیبرو ئیے چپ و چاگردا بَزین جنگل اَنت، پمیشا ادا دار ئیے مزنین کارجاه ئیی

است اِن که په بان و ماڑیان دارین چیرگیج و دگه تَهر تَهرین داری چیز اڈکنت.

بلئیے نیبرو ئےمسترین پَجّ ار اودئیے شیشگ و بلورانی کارجاه انت- شهرئیے

مردم کساس 15 هزار انت –

سٹاکهولم تا نیبرو ئے پنچ کلاک ئے راھا من ھُ شکاوگین ڈگار، پٹ یا وَڈگین

میدان نہ دیت۔ ھرنیمگا بُرز و بلندین دْرچک ، جئو و گلہ ئے کشار، کئور و

گْورم، گوکانی گورُم، گامیشانی میهڑ و اسپانی باهڑ و میش و لَدیگانی رَمگ

اتنت۔ بلئیے هیران اِتان که من سیاه پَس نه دیت. البت رَندا یک ٹورسٹی بُنجاهیا

په نمونه یک و دو سیاه پَس دیت انت. راها بازین پکنک پوائنٹ دیتنت که اودان

بازین کاروان ویگن اوشتاتگ اتنت و مردم گون وتی فامیلان زندئیے وَشئیان گِرگا

اتنت. ما سُبارگ همے ڈۆلین یک پکنک پوائنٹیا کت- راها هم دگه بازین کاروان

دیتنت – بیگاها ساهت ششا نیبروا رَسئت ان- ازیزئے لوگ ڈولدارین ویلا ایت و

چپ و چاگردا ، باگ و دْرَچک و سَ بزگ اَنت- وھدی من ا ئیے لوگ ساڑات،

گْوَشتی چه بینک ئیا وام کتگ و لوگ بھا گِ پتگ. من چه ا ئییا جست نه کتگ ات

که لوگئے بها گرگا زَرّ چه کجا ا تکگ انت، نزانان چیا ا ئیا وَت ای هال منا دات-

ازیز ئیے لوگ ئے دیوانجاها وَهدی نشتان، منا وتی اُم الگوین ئیے نوک بَستگین

لوگ گیر ا تک که چه وَ تی پوریات ئے زَرّان بستگ. شَ پا ازیز ئیے بْرات اَهمد مبارکی و ا ئییے لوگ بانک مئے وَشاتکا ا تکنت، رندترا ازیز ئیے دومی بْرات

علی مبارکی هم مئے گِندُکیا ا تک- شپ ئیے شام ما هوریا وارت –

2011/8/5

مروچی نیبروا مئے اولی روچ انت. من ازیزدادیار ئیے لوگ ئے چپ و چاگردا گام

گیج بوت و باگیچه ئیے دْرچک و پُل و گُل چار اتنت. ازیز ئیے گْوهارزاتک پاتما

که پاتی گ وَ شنتی، و نوک چه ملکا ادا ا تکگ، مے چارگا ا تک. پاتی وَ رنائین

جِنک ایت.منی جُست ئے پَسّئوا گْوَشتی کمپیوٹر سائینسا گریجویشن کتگی. چه

ا ئییے گِندگا منا بلوچستانے دِگه بازین دُتّگ گیر ا تکنت که واننده و زانتکار انت

بلے زورا ورین دَری هاکمانی نادوستی ئیے ا ماچ انت –

چه نیبروا ڈنمارک نزیک انت، پمیشا نیئت بَست که اودا جَهمنندین وتی

سانگ بَندئے،هبیب ایسُپزئیی ئیے چارگا بِروین- ا ئیے ٹیلپون نمبر درگی تک وٹیلێون

کت. ا مئے سویذن ئے ا یگا باز وَش بوت و ما کرار کت که دوشنبه ئیے روچا په ا

ئیے چارگا کوپن هیگنا رو اِن .

2011/8/6

مروچی ئین کرار ایش بوت که کالمار ئیے جزیره اولینڈ ئیے سئیلا بروین. اولینڈ

یک جزیره بزان زِروان ایت که سویڈن ئیے کلمار پرگنگ ئیے یک میونسپلٹی بزان

شهرداری ایت، ایشئیے چپ و چاگردین ڈگار 1342 کیلومیٹر انت و کساس 25 هزار

مردم اودا جهمنند انت و سملانڈ Såmland ئیے تیابگْوَرئیے نیمگا بالتیک ئیے زِرا انت. شش کیلومیٹر دْراجین پُهل ئی ای زِروانا گون کالمار ئیے Baltic

ماتزمینا هۆر کنت. اِی پُهل 1972 ئیے سالا بندگ بوتگ .

1681 ئیے سالا سویڈن ئے شهبانک هیڈویگ ئیے واهگ ئیے پدا اولینڈ ئیے

زِروانا یک کلات ئی بندگ بوتگ که اَنگت است انت – سویڈن ئیے نامدارین

مِهرانگیزین شائیر ایرک یوهان ستاگنیلیوس Erik Johan Stagnelius ، 1796

ئیے سالا همدا پیدا بوتگ و اِی زِروان ئیے باروا بازین شئیرئی پربستگ انت.

هنوگین دئور و باریگ ئیے بازین شائر و رَم نبیس هم هَمدا ودی بوتگ انت .

گرماگ ئیے موسما چه بازین ملکان هزاران مردم په سئیل و سوادا کاینت، اِدان

بازین سئیل و سوادی هوٹل و بُنجاه استنت. بازین پارک و سَ بزگ استنت، چُکّانی

لیب و گوازیئیے بازین جاگه استنت، یک مزنین هیوان پارک ئیے است که ا ئییے

تها کساس 2 سد وَڑ وڑین ھیوان استنت. اولینڈ په روتاپ، تنگۆ دروشم و

نرمپاگین ریک و سَنگرتگین ا پ وگْوَرمان باز نامدار انت

* اولی بَهر ***

دومی بَهرا زوت راه دَیان.

جواب لکھیں

آپ کا ای میل شائع نہیں کیا جائے گا۔نشانذدہ خانہ ضروری ہے *

*