تازہ ترین
ur
بنیادی صفحہ » نوشتانک » نیلبئومین زِرئے آپارا سویڈنئا منی دومی سَپر—-سِدّیک ا زات بلوچ

نیلبئومین زِرئے آپارا سویڈنئا منی دومی سَپر—-سِدّیک ا زات بلوچ

(دومی بَھر)

نیلبومئین زِر ئے آپارا

سویڈنئا  منی اولی سپر

9/8/2011

مروچی دیم په ڈنمارک Denmark ئیے سَپرا رَه گپت ان. چه نیبروا سباهے 30-8 درکپت و 30-1 کوپن هیگن ئیے ریل سٹیشنا رَسئت ان-  چه سویڈنا دیم په ڈنمارک ئیے رَوَگا یک دْراجین پُهل ئیے گْوازینگی انت که ایشئیا اورسوند  Øresund Bridge   ئے پُهل گوشنت.ایشئییے دْراجی شانزده کیلومیٹر انت که چه اروپائیے دْراج ترین پُهلان یک ایت-  اِی سئے اَشکوئین (سئےتَبَکّی) پهل ایت که برزا موٹر و مزنین بارکشئین اولاک گوزنت ، جَهلا په ریل گاڑیان سوپراه Tunnels  اڈکنگ بوتگ انت و چیرا یک مزنین وَتساچین زِروان ئی artificial island ٹهینگ بوتگ – پُهل ئے دْرستین بُنمِنُک، تَمب، رَهگیج و سوپ ڈنّا اَڈ کنگ و کِرِنگانی سرا آرگ و جوڑینگ بوتگ انت-

وهدی کوپنهیگن شهرئیے دِلگاها رَست ان ، په هَبیب ٹیلپون کت که بئیت و مارا وتی لوگا ببارت. تان ھبیب ئے آیگا من نزیک گْورا کمےگام جت و گردش کت، یک جاه ئی دیت که هزارانی هسابا تَهر تَهرین یکٹالی (سئیکل) اوشتاگ انت، جُست گپت گڈا سئیی بوتان که اوروپایا مردم نزیکین پَندان سئیکل ئیے سرا رونت وسئیکل په هرکسا دِلواهین سواری (اولاک) ایت. وزیر، وکیل و امیر دْرست نَزیک گْوَرئے تَرّوتابا سئیکلان سوار بنت. ایشئیئے مسترین سبب چاگردپَلگاری انت. اوروپایا چاگردپَلگاریئے نیمگا باز دلگوش گوَرکنگ بیت و یورپین یونین ئے ملکانی چاگردپلگاری ئے کمیشن European commission for Environment  است انت که آئیے کار زندچاگرد ا چه چِرک ولیگاریا پَهریزگ انت-

هبیبا آیگا باز دیر نه کت. مُدتئیا رَند گون آئیا دُچار کپت ان. منی گڈی ملاکات 1979 ئے سالا گون آئیئا کوئیٹها بوتگ ات که آ وهدا کسان اَت. چه مئے گندگا باز وَش بوت، منی هیالا آئییے گت و گمانا هم نه بوتگ که من گون وتی لوگی و چُکّئے همراهیا ڈِنمارکا سپر کنان. وهدی آئیئے لوگا رَسئت ان، آئییے چُک و چوریگ چه آئیئا هم گیشتر گل و شادان بوتنت

مُدّتیا رَند هبیب و آئییے چُک و چوریگ دیت انت، دْراجین دیوان و گپ و رپ بوت، سُبارگا رَند بیگاها میر براهیم هان ئیے گِندُکیا رَوگئے کرار بَست.  میر براهیم چه لاشارئیے هاکمان انت و دکتور هبیب ملک ئیے ناکوزاتک ان. آئیا دیر انت که   ڈنمارکا پناهندگ بوتگ. بیگاها وَهدی آئییے هنکینا شتن، هبیب هم گون وَت همراه کت تان گون ڈنمارک ئیے جهمنندین روکپتئی بلوچان پَجاروک ببیت،

میر براهیم هان ئیے دیوانا بازین بلوچ آتکگ اتنت، روچگی (رَمازان) ئیے ماه ات و ما دَبّوج و شاما آئیے مهمان اتن.  لهتین دگه مردم هم آئیے دیوانا نِندوک اتنت. باز وَشگپ و دیوانی مردم ایت، بازین مردم روچگ اتنت، اودئے وهدا شپ ( یا بیگاه)  ئیےساهت نُه دَبّوج ئیے وهد ات، پمیشا ما درستان هوریا دَبّوج و شام کت. شامجاها ما دْرُست مزنین ٹیبل ئیے دیما     نشتگ اِتن، منی کشا ساره نامین زال ئی نشتگ ات که مئیے ڈولا مهمان ئی ات، دگه وَرنائیین دُتگ ئی هم آئییے همراه اَت.  دیوان ئے نندوکین مردمان واجه بهرام، رسول داودی، بَهمن، مهمد و لهتین دگر اتنت که ایران ئیے زیردَستین بلوچستانے مردمانی واری و بَزّگی ئیے باروا گپ و تْران کنگا اتنت. من په دِلگوش آیانی گپّان گوشدارگا اتان. رسول داودی ئیے گْوشگ ات که روکپتی بلوچستانے مردم شُدیگ انت، بلے بهرام ئیے گشگ اَت که اودا باز پیشرَپت بوتگ و مردم گیگ و وَشهال انت. چه داودی ئے هبران وَتن دوستی پَدّر ات.  چه من جست اش گپت : من گْوشت بیهی جیڑه ایش نه انت که  کئے شدیگ و کئیے سیرلاپ انت، کجا پیشرپت بیتگ و کجا نه بیتگ – مشرکی بلوچستان ببیت یا مگربی، بیهی جیڑه هک مِلکیت و شرپ و اِزّت انت. اگان بلوچ ئیے ڈیه و ڈگارآئیے وَتیگ نه انت، وَتی ڈیه و ڈگار ئے مَستر وَت نه انت، وَتی ڈیه و ڈگارا بیشرپ انت، گڈا پیشرپت په کئے؟ په گجر و پنجاپیا …. ای ڈۆلین پیشرپت په بلوچا دَرد نه وارت. باید بلوچ وتی ڈیهے هدابُند وَت ببیت. وَشّین دیوان ئیی اَت، رسول داودی چه سٹالکهولما آتکگ ات، منا داوَت دات ئی که وَهدی اودا کایان الما آئییے لوگا مانبتَرّان و آئییا بگندان،

شپا وَپسگا هبیب ئیے لوگا شت ان، گون هبیب ئیے چُک و چوریگان دگه دیوان ئیے بوت، شپئن روچ کت و سباها پدا پِرتَرّگ و سویڈنا رَوَگی ات. بلئیے چه پِرتَرّگا پیسر هبیب ئیے ناکو اختر ئے لوگا شت ان و گِندُکی کت۔ کماش ات و چه کارا ریٹائر بوتگ ات، آئییے لوگی هم پیرزال اَت بلے دوئیین زْرِنگ اتنت. مے گِندُکیا گل و شادان بوتنت –

کوپن هیگنا بازین اِنڈیئن و پاکستانی جاهمِنند انت،  شهر ئیے تها بازین انڈیئن دکان و ریستوران استنت-  اودا  سال 1960 و 1970 ئے نیاما پاکستانیانی آهگ بنگیج بوتگ. گیشتر پاکستانی پناهگیر پوریات و مزدوریا آتکگ انت. گیشتر پنجاپی انت که  چه پنجاب ئیے  کهاریان و کِرّو گْوَرے دَمگان ادا په مزدوریا آتکگنت. ڈنمارکیانی گْوَشگ انت که ای "مهمانین پوریاتگر”  بوتگ انت که باید وتی کارئیے مُدّتے هلاسیا رَند وتی مُلکا بشُتین انت، بلے نه شتگ انت و رندا چه سور و آروس و جَن و چُکّانی آرگا گیشتر بوتگ انت.  1990  ئیے سالا ڈنمارک ئیے پیپلز پارٹی و سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ئیے نیمگا گیشئین پنجاپی پناهگیرانی گِرودارا جَن وچُکّانی آرگے سرا پابندی جنئگ بوت، بلئیے پنجاپی پناهیگرانی دُزکائیی و بیکانونی آیگ بند نه بوت- پمیشا 1973 ئیے سالا ڈنمارک ئیے هکومتا پوریاتگرانی آهگے سرا بندش جت، بلئیے انگت چه بریتانیاها 3 هزار پاکستانی ڈنمارکا آتکگ و جهمنند بوتگ انت.

کوپن هیگن ئیے شهرا اَولی مَسیت پاکستانی اَهمدیان  (کادیانیان) اڈکتگ. ای مَسیت ئے بَندگ ئے کار، اهمدیانی دینی سروک مرزا گلام اهمد ئیے دومی لوگبانک نسرت جهان بیگم ئیے نامے سرا 1967 ئیے سالا سرجم بوتگ و ایشئیے اڈکنگے زَر گیشتر اهمدی پِرکه ئیے جنینان داتگ انت.

ڈنمارکی زبانا  Danish language کران ئے اولی ترجمه ھم اهمدیانی یک دینی سروکیا کتگ. پاکستانیان ڈنمارکا بازین دینی مدرسه اڈکتگ انت که چه سئودی اَرب  ومَزنهور ئیے ایدگه اَرب مُلکانی نیمگا آیان زَر رَسیت. ای دینی مدرسهانی سرا ڈنمارک ئیے سیاسی پارٹیان باز ایراد گپتگ و ڈنمارک ئیےلَس مردم هم چه ایشان وَش نه انت، بلئیے زانگ نه بیت که بارین چیا تننگه اِی مدرسه بند کنگ نه بوتگ انت. بِگندئے پمیشا که ای ملکان هرکسا وتی دین و باوَر ئیے دارگ و آئیے سرا کار کنگ و مادَری زبانا وانگے هک است.  کسئیے دین، راجمانی دود و رَبیدگ، ماتی زبان ئیے سرا بندش، انسان ئے بنیادی هَکّانی نه منگ هساب بیت و اروپائے گیشتر ملکان انسانی هکانی نه منگ نادوستین کارئیی لیکگ بیت،

10/8/ 2011

مروچی کوپن هیگنا گِندُکی هلاس کت و  دیم په سویڈن ئیے شهر مالموا Malmo سرگپت اِن – کوپنهیگن چه مالموا کساس پنجاه کیلومیٹردور، یک کلاک ئییے پند ان.

مالمو سویڈن ئے زِربارا south اسکونا skåne ئے پَرگنگ ئے بُنجاہ و سویڈن ئے سیمی مسترین  شھر انت کہ چہ اورسند   Øresundsbro ئے پُھلا گون ڈنمارک ئے بُنجاھی شهر کوپنھیگنا ھور انت۔

مالمو ئیے شهر ئیے دِلگاها (مرکز) تَرّوتابا رَند ما دیم په کارلهوم  ئیے شهرا  آتک ان- ای شهر تان چاردهمی کرنا ڈنمارک ئے بلیکنگے Blekingeپَرگِنگ ئے شهر ئی بوتگ، بلے 1658 ئیے سالا سویڈن ئیے وَنڈا کپتگ.  1658 ئیے سالا سویڈن بادشاه  کارل گُستاپا وَتی نام ای شهرئیے سرا پربستگ۔

اِی شهر ئیے بندن سویڈن ئیے ششمی مسترین و جُهل ترین بندن انت و چه ادا سَرانه و بار و بُنگ  برو آروکین مزنین آپی گراب جرمنی، لِتوانیا و روس ئیے بندنان رَوّا کننت. په ماهیگانی ردوم و گورَسیا هم مزنین بُنجاه ئی است، بازین کشارکاری و زیرزمینی مادِنانی کسبکاری بنجاه استنت. ادان هیوانانی مزنین پارک ئیی هم است و هر ڈۆلین هیوان و دَلوت استنت –

سویڈنا جنگل و دْرچک و دار باز اِنت، پمیشا دار ئیے کسب و کارئیے کارجاه هم باز انت، لوگانی تها ماربل و سنگ ئیے بدلا گیشتر دار ئیے ڈۆلدارین پَرش و چیرگیج  اڈ کنگ بنت. ای شهرا هم دار ئیے مزنین کارجاه ئیی است. تاجگین (زگرین) شیر، دوگ، بُچّ، شیلانچ، شِشئگ و کٹ و  نیمگ و پنیر اَڈکنگ و دَرپان پِرگرگے یک مزنین کارجاه ئیی هم است انت-

ای  شَهرکا پیسرا پرویزشیرانی (ازیزادیارئےزامات) گون وَتی چُک وچوریگان جهمنند بوتگ. آئیا اِدان یک ریستورانئے بوتگ بلئے رندا یلئو کتگی. ما همی ریستورانا سبارگ وارت (کت) . سُبارگا رَند اِی شَهرک ئیے کتابجاها شُت اِن ، اِی یک گونڈین شهر ئی بلئے وَهدی من کتابجاها شتان،   منی هیالا مئیے ملک  — بلوچستانا  — یونیورسٹیانی کتابجاه هم ای کتابجاه ئیے دیما باز گْوَنڈ انت.  سویڈن ئیے هرکسان و مَزنین شهر و هَلک و میتگان  شَرّین کتابجاه (لائیبریری)، جاندرواهی بُنجاه، په جنین و وَرناهانی گورَسی و دِلگوشداریا بنجاه، کسانین چُک و نُنکانی گورسیئیے بُنجاه و لئیب و گْوازیئیے کلب و په لس مردمان باگ و باگیچه (پارک)  استنت که شهرداری آیانی چاروگزارا کنت. اِی ملک ئیے دگه یک بَهمانکین(اَجبین) هبرئی که من مارِت، ایش ات که  مِهر و دوستی اِی ملکئیے دود و رَبیت انت  بنی آدم اِش بازدوست انت،  ، بلئیے بنی آدمان ابید دگه ساهداران، مور و مدگان، چَرِند و پَرندان، رَسترو هرڈۆلین ساهداراش هم باز دوست بنت – سرجمین ساھداران، از رُوّئیے کانون، زند و آزاتی ئیے هک است  وپه  آیانی سلامتی و  پهریزگا هربندوبست که لازم انت، کنگ بوتگ. هِچکس هِچ ساهدار ئیا نه جنت و نه کُشیت و نه تاوان دَنت.  بالی مرگ، جنگلی رَستر، لولک و مور مَدگ،  مارو لاپ کشین دگه ساهدار گون آزاتی و ایمنی زندگ انت. سویڈنا په دَد،دَلوت،دَتُک و ساهدار و جانورانی هَکّ و اوبال ئے دیمپانیا یک مزنین ساچبند Organization ئی است.ای ساچبند دَدّ و دَتُک و ساهدار و دَلوتانی سرا زُلم و زوراکی و جئور و جپا ئے گرودارا 1882 ئے سالا ٹهینئگ بوتگ و ایشئیے 40 هزار باسک انت.   1970 ئے سالا دیم اینگُر ای ساچبَندیا مردمان سوج دَیگ  و سرپد کنگئے ڈُبّه زُرتگ که بَزّگ و بیزبانین ساهدارانی کُشگ و آیانی گوشتواری ئے بدلا سبزی، کاهُک و زمین رودین وَراک وَرگ ببیت.همی ڈئولا په ساهدارانی چَرم و پَژم و پوستی پوشاک ئےگْوَرا کنگا آیانی کُشئگ هم بی بَزّگین کار ایت و باید مردم چه اِی ڈئولین کاران وَتا گِستا بکننت.

اِدان هرجا که من شتان، اِی ڈئولین هبرانی اِشکنگ و مردمانی کار و کردانی گِندگا منا بلوچ شائر ئے  اِی پربند گیر آتک که :

مُلک وَتیگ بات و هاکم گَموار بات

گموارین هاکمان سرجمین مُلکئے  پلاننگ انچش کتگ که هر شهر یا گْونڈین شَهرک و هَلک و میتگان په  مردمان کار و روزگار ئے پُجّائینگا کارجاه اڈ کنگ بوتگ انت,  په یک سوبه یا دَمگئیا نه –  ای گْوَنڈین شَهرکا، که ایشئیے مردمانی هساب چه سی هزارا گیش نه انت، یک مزنین کارجاه ئی اڈکنگ بوتگ تان مردمان کار و روزگار برسیت-

وهدی ما ای گْوَنڈین شهرک ئیے ڈولدارین تیاب دَپا آتکن، دیت اِن که  هزارانی هسابا تَهر تَهرین آپی مُرگ رَم رَما تیاب دَپا جُپئتگ انت . مردمان که گِندنت، نه تَچنت و هَزّ نکننت ، آیانی نیمگا نَزّیکا کاینت. همے ڈۆلا وَهدی ما شَهدَگّا چه جنگل و گیابانان گْوزان اتن، بازین آسک و آهوگ ، جنگلی گوک و دِگه همی مُلکی بازین هئیوان دیت انت که بی ترس و بیما ترّگا اتنت –

بیگاها ما چه اِی ڈۆلدارین شَهرکا پرتراِت و کلمار ئیے کسانین شهر نیبروا آتکن. نیبرو سویڈن ئے کلمارKalmar  پرگنگ ئیے یک شهرداری Municipality ایت.   زمین ئیے هسابا کلمارسویڈن ئیے نُهمی مسترین  پرگنگ (سوبه) انت، که ایشیئیے زمین 11،171 چارکنڈین کیلو میٹر انت و کساس 250 هزار مردم اِدان جهمنند انت و مردمانی هسابا سویڈن ئے هَبدهمی مسترین پَرگِنگ انت. یک وهد ئیی کلمار ڈنمارک ئیے بهر ئی بوتگ و ڈنمارک ئیے بادشاهیا هور بوتگ – وَت ڈنمارک هم یک وَهدی سویڈن ئے بهر ئیی بوتگ. اِی یک دْراجین راجدپتری کِسّه ایت – سال 1512 ئیے نیاما ڈنمارک ئیے بادشاه کرستیان Kristian  ئیے گْوَشگ ات که آ سویڈن و ڈنمارک ئیے بَرهَکّین بادشاه انت . گڈا سویڈن و ڈنمارک ئیے نیاما مزنین  جیڑه ئی پادآتکگ و چه همی جیڑها رَند کلمار سویڈن ئیے وَنڈا کپتگ – سویڈن وڈنمارک ئیے گرو چیلانی وَهدا کلمارا یک مزنین کلات ئیے بندگ بوتگ. وهدی آ کلات ئے چارگا شُتان منا وتی ملکے بازین کْوَهنین راجی کلات گیر آتکنت که چه آیان مسترین کلات بلکن بُنپور ئیے کلات انت. کلمار ئیے اِی کلات 8 سد سال پیسر دریا ئے کِرّا بندگ بوتگ، و په سویڈن ئیے دیمپانیا یک دِلجمین سَنگرئیے زانگ بوتگ، چیاکه ڈنمارک ئیے سیمسرو سَرهَد ئے نزیکا انت. شانزدھمی کرنا سویڈنئیے  بادشا ه گستاپ، ایرِک چاردهم و جوهان سیوما ای کلات نوک  و مسترکتگ-  یک وَھدی سویڈن ئے بادشاھانی سئیل و سوادی ھنَکین ھمی کلات بوتگ۔ آزمانھا کہ اِی کلات بندگ بوتگ، مروچیگین دئورئے  مشینی کاربوج و آسودگی نہ بوتگ انت۔ ہرکار مردمان په دست و سر و بَڈ کتگ انت۔ بلئے ایشیئے بُرزو بَزین ڈیوال و مزنین سِنگانی گِندگا مردم ھئیران بیت کہ اِی گْرانین و مزنین گاڈوک چہ پئیم اِنچک برزا برگ بوتگ انت۔ من وَتی دِلا جیڑ اِت که ای کلات ئے بَندگا بارین چِینچُک – پوریاتگر، بیگاری و زورکارین مردم – اِی ٹوهین سِنگانی چیرا چیرتَرّاتگ و مُرتگ انت-

11/8/2011

مروچی مئیے روچ نیبرو ئیے بازین سئیل و سوادی جاهانی گردش و چارگا گْوَست. یک یونانی شیشگ و بلور سازین نکش گِرئیے هنکینا شت ان و آئیے کسانین کارهَنکین چار ات. آئیے لوگ ئیے باگیچها کرستال وَڈین یک مزنین بلوری گَپَڑئیی (گزَل) ایر اَت و چه لوگ ئے اَبیلی (کمپان) ئیے دَروازگا بگر تان کارهَنکین ئیے دَروازگا، چه بلور و شیشگ ئیے مَزنین گپڑان تَهر تَهرین بُت و نکش و نِگار اَڈکنگ و ایر کنگ بوتگ اتنت. کارهَنکین ئیے تها هم تاکچه و الماری و تَهتگبند چه بلور و شیشگ ئیے تَهرتَهرین مَزن و کسانین بُت و نَکش و دَستکاریان پُر اتنت-

2010ئیے سالا وَهدی کارینا جهانی و ازیزدادیار منی گِندُکیا اماراتا آتکگ اتنت، ازیزا په من بلورین (کرستال ) چراگ ڈۆلین ٹیکی ئیے آۆرتگ ات. آئیے سرا منی نام دَرچنگ بوتگ اَت  که باز ڈۆولدار ات -آ کرستال همے مرد ئیے دَستکاری بوتگ .

من بازین سنگتراشانی باروا اِشکتگ- سِندئیے لَهتین سِنگتراش وَت دیتگ انت. لبنانا بالبک  ئیے نامدارین شهرا هم کْوَهنین زمانگ ئیے بازین سنگ سازی نمونه استنت، همی ڈولا نوکین دَئور و باریگا شام ئیے بَندنی شهر لازکیه Latakia  ئیے نامدارین اِزمگر نِزار الی بَدرئیے باروا هم من اشکتگ که چه سنگریزه و ڈل و ڈوکان نکشگری کنت، بلئے چه شیشگ و بلورا ، نیبرو ئیے شهر ئیے ای یونانی ازمگر ئیے دَستکارین نکش بیدَروَر انت.

ای شهرا بلور و شیگ ئیےدگه بازین کارجاه و بُنجاه استنت که اودا چه مشینان تَهرتَهرین چیز اَڈکنگ بنت. ما همے ڈولین یک کارجاه ئیے چارگا   هم شتن که اودان کرستال و بلور ئیے تَهر تَهرین هییران و رَزان، کندیل و چراگ، آپدان، گلدان و زیبائیش و ڈئولداریئے بازین چیز ایر اتنت، بلئے کیمت اش باز ات-

12/8/2011

مروچی نیبرو ئے نیادی و گپت و گیری بنجاهانی سئیل و سوادا شتن. ریڈکراس ئے یک مَزنین گِپت و گیری بنجاه ئی دیت که اودا مردم وَتی نیمسوئین  second hand یا گیشین چیزان یا هما چیزان کارنت و دیَنت که آ اِش کار نه بندنت.  اِی ڈولین دکانان بازین نوکین و کار نه بستگین چیز هم  بها بنت. ایوکا سویڈنا نه ، سجئین اروپایا نیمسوئیین چیزانی بها و سیم  و گپت و گیرئیے رواج است انت. اِی ڈئولین نیادیان گُدو پُچ و پوشاک، تَهت و مَنجه و لوگی سامان، جُل و چیرگیج ، هیران و رَزان، مَنجل و لوهیگ، الیکترونی سامان، کمپوتر و ریڈو، ٹیلویژن و کیمره ،کۆش و چَوَٹ و پادپوش، لیپ و نپاد، چادرو سرجا و دگه بازین تَهر تَهرین سامان و ازباب ارزان کیمتا بها بنت. اوروپایا گیشتر مردم چه همی ڈولین دکانان گپت و گیر کننت. اِی ڈولین دکان گیشترهئیراتی کارگلّان پَچ کتگ انت که مردم وَتی گیشین و نیمسوئیین چیزان آیان بَکشاینت و آ  ایشان ارزان کیمتا بها کننت و زَرّان په نیکراهی کاران هرچ کننت. اِی ڈۆلین دُکّانانی باروا په دَروَر گْوَشان که منا یک پشک ئیی گرئگی اَت که آئییے کیمت 480 کرون ات، بلئے منا هَمی پَشک چه نیمسوئین دُکّانیا په 40 کرونا دَست کپت که اَنگت چه پِرگِپتپوشا Packing  دَر نه کتگ اَت-

چه ریڈکراس (سُهرکِشک)  ئیے اِی نیمسوئیین نیادیا مارا هِچ گپت و گیر کنگی نه ات و په سئییل و سواد و زانشت ئیے گیش کنگا ادا آتکگ اتن، پمیشا سجهین نیادیئے چارگا رَند وتی هنکینا پرتر اتن-

13/8/2011

کارینا جهانیا کُله دیم داتگ ات که پِربِتران و پدا سٹالکهولم و اپسالایا بیا اِن، پمیشا په رَوگا سرگپت اِن . بلئے سُبارگ ازیزدادیارئیے کسترین برات الی اَرمان ئیے لوگا وَرگی ات، هرز بَندا رَند وتی کَمُّکین هرد پِرگپت ودیم په اَلی اَرمان ئیے لوگا رَهگپتن، الی ئیے لوگ ئیے زیبائیی وَتی جاها بلئے آئیے کپودرین مُرگانی سئیل چه دْرُستان بالا تر اَت — نزانان چنت جُتک اتنت بلئے اَلیّیا باز مِهر داتگ اتنت و چه آئیے بازین مِهران آیان هم گون اَلیّیا وتی مِهرئیے دَرشان کنگا، هردمان بال  کت و آئیے کوپگا نشت انت، چه آیان یک ئیی گون اَلیّیا باز پِرلگئتگ ات و دَمان په ساهت الی ئیے کوپگا نشت و اَلیّیا دانگے بادام آئییے دپا دات. اَلیّیا گون آیان سویدی زبانا هبر کت و گْوشئے آ سرپد هم بوتنت –

کپودَر چه وَهد کدیما گون انسانا همراه بوتگ انت.کْوهنین جهانی دَپتران مان انت که کپودر ئیے دارگ و رامَگ کنگ چه میسوپوٹیمیایا   Mesopotamia بنا بوتگ، میسوپوٹامیا هَنّوگین زمانگ ئیے اِراک انت. بائیبل ئیے کْوَهنین اَهدنامها پیگمبر نوه ئیے زمانه ئیے مَزنهارئیے کِسّها ” پیگمبر نوه و سُهل ئے کپودر” ئے کسه استن. بائیبل ئیے نوکین اَهدنامها هم  ایسا مَسیه ئیے گْوامیل    Baptism  گِرگے وهدا پاکین روه کپودر ئیے دْروشما ایرنِندیت. پمیشا بازین مسیهی نَکشانی تها کپودر ئے نَکشگری کنگ بوتگ.

اولی و دومی جهانی جنگا چه کپودرانی پیگام رسانیا هزاران سپاهیگ و لَس شهری چه جنگ ئے تباهی و کُشارا رَکئتگ انت. اولی جهانی جنگا یک فرانسی کپودرئیا که نام ئیی Cher Am  بِزان "دوستین همبل”  بیتگ، جنگ ئے وَهدا چه دشمن ئیے دیمپانی سیمسران گْوزان یک کلوهئے په فرانسی پئوجیان رسینتگ که چه ایشئیا فرانسی پئوجی چه دشمن ئیے بیڑ و اروشا رکئتگ انت. اِی کپودر ئے سرا تیرگواری کنگ بوتگ و آئیے یک پاد ئیی و سینگ ٹپی بوتگ انت، بلئے وَتی مُهیما سوبین بوتگ- رَندا اِی کپودرا په بهادری و تَمردی ئیے کاران فرانس ئیے پئوجی گْروه (تَمگه)  Croix de guerre  بِزان جنگ ئیے بهادری ئیے نشان Cross of the war  دَیگ بوتگ که فرانس ئیے مزنین پئوجی داد (بکشش) ایت.

دگه یک کپودرئیا دومی جهانی جَنگا هزاران پئوجی چه مَرگا رکینتگ انت . چوش بوتگ که وَهدی بریتانیه ئیے پئوجان ایتالیه ئیے یک کسانین میتگ ئی گپتگ، آیانی سرا بَمگواری کنگی بیتگ انت وهالرسانی ئیے درستین راه و دَر بند بوتگ انت، گڈا یک کپودَر ئییے پادان کاگدی ئیے سرا نبشتگین کلوه ئیی بندگ و راه دیگ بوتگ. ای کپودرا بیست میل ئیے پَند بیست مِلٹا جَتگ و بالی جنگجاها رَسئتگ. آ وَهدا بالی پٹا بَمگواری کنوکین بالیگراب په بال کنگ و بَمگواریا جاڑی بوتگ انت.بلے کپودر چه بمگواریا پنچ ملٹ پیسر رسئتگ و کلوه ئیی رسینتگ و بمگواری مهتل کنگ بوتگ. اِی کپودرا هم بهادری ئے Dicken   داد رسئیتگ.

بلوچی کْوَهنین شائیریا کپودرانی گیشتگین کرد ئیی است ان.  کپودرانی باروا اِی ڈولین دِگه بازین کسه استنت که اگان دْرستان نبشته بکنان، منی ای سرگْوست باز دْراج بیت.

کپودرانی بازین زات استنت. مُلکا ما وَت هم کپودر داشتگ و مئیے زانتکاری تا همنچکا بوتگ که کپودر ئیے دو یا سئیے زات انت. یک ئیی لوگی یا شهری کپودر، دومی چاهی یا جنگلی کپودر و سیمی زیارت و پیرانی اَدیرهانی سرا داشتگین کپودر –  بلے چه اَلی ئیے کپودران ای مُرگ ئیے باروا په گیشتر زانتکاریا منی واهگ گیش بوت.

چه اَلی ارمان ئیے لوگا سبارگا رَند  بیگاه ئیے چارمی کلاکا دیم په  سٹالکهولما راه گپتن. سویڈن ئیے بازین شهر و میتگ و سبز و مَلگزارین جنگل و کوچگان گوازینان ، شپ ئیے هشت و نیما سٹالکهولم ئیے نزیکا سودرتالیا  Södertälje نامین شهرئیا رست ان. سودرتالیا سویڈن ئیے بُنجاهی پَرگنگ ئے یک شهرداری Municipality ایت و کساس 65 هزار مردم اودا جهمنند انت.  سٹالکهولم ئیے گوریچان ( نیمگانی گیشینگ ادان په من باز گران انت) 30 کلومیٹر دور انت- سویڈن ئیے بازین کِسبکاری بُجاه هم همدا ن انت-  اِی شهرئے جَهمنندین مردم گیشتر ترکستان ، اِراک و شام ئیے آسوری و اَرمنی پناهگیر انت. ایران ئے مُلائیی انکلابا رَند، روکپتی بلوچستان ئے لَهتین بلوچ هم ادان آتکگ و جَهمنند بوتگ انت که چه آیان یک ئی میر الیهان مبارکی انت. ما شپا همائیے  لوگا مهمان بوتن. میر الیهان وَش مجلس و دیوانی مردم ایت. آئیا منی واهگئے سرا چه ایران ئے زوربُرتین بلوچ سَرڈگارا وَتی کهول ئے دَراهگ و بازین جاهان سکی و سوری سَگّان تان سویڈنا رَسگئے سَرگْوست بیان کت . چه آئیے سَرگْوست ئے اِشکنگا من مار اِت که رودراتکی بلوچستان ئے لَهتین مردمان اَبید، لَس مردم گون وَتی روکپتی بْراهندگین بلوچان، آیانی سکی ئے وهدا هَمدست و هَمکوپگ نه بیتگ انت – میر الیهان ئے لوگ بانک میرموساهان مبارکی ئیے گْوهار انت. میرموساهان مبارکی ایران ئیے بادشاهی ئے هلاپا روبرکتی بلوچ جُنز ئے سروک ئی بوتگ و چه  1974ئےسالا اراکا بوتگ و بگدادا گون آئیا منی بازین گند و نند بوتگ انت- میر موساهان اراکیان ابدُلسمد امیری ئے کسترین برات ابدُرشید ئیے کشگے "بهتاما ” دار کشّ کت و کُشت. اِی یک جتا و دْراجین کسه ایت و ای باروا هرچی که من زانان، رندا نبشته کنان –

14-8-2011

مروچی سباها چه میرالیهان ئے دِلواهین مهمانداریا، هَرزبندا رَند دیم په اپسالاها رَهگپتن. یکشنبه ئے روچ ات، مارا هال اِش دات که یکشنبهانی روچا کارینا گیشتر چرچا گِندگ بیت، پمیشا په کارینائے گندوکیا چرچا شتن. اودا کارینا و دگه بازین پَجّاروک دیتنت، سبارگ یک انڈیائی رستورانیا وارت و اپسالا ئے کْوَهنین بازار ئے  تروگردا شتن. سویڈن ئے هر شهر و دمگان دریا، کئورو مزنین گْورم وآپراه باز انت. اپسالائے شهر ئے نیاما 80 کیلومیٹر دْراجین مزنین آپراه (کئور) ئے است که نام ئی پیریسون  Fyrisån انت.ایشیئیے  تها سئیل و سوادی بوجیگ هم اوشتاتگ انت . چه آ بوجیگان لهتین ریستوران انت . شهرئے بازین دَمگانی سیل و سوادا رَند شپا وَپسگا کارینا ئے لوگا شتن.

انجیل ئے ترجمه ئے کاردیر انت من گون دگه بازین زانتکاران بنگیج کتگ، 1981 ئیے سالا داکتر اِرونگ سِلویا Irving Sylvia  ، که امارات ئے الئین یونیورسٹیا استاد ات، گون من دُچارکپت و واهگ کت ئی که من و آ هوریا بلوچی زبان ئے تها انجیل ئے ترجمه ئیے کارا بنگیج بکنن. من آئیے اِی واهگ پمیشا منئت که دنیائے تها مردمانی  سرجمین لیکو کساس 7 بلیون انت و 6920 زبان استنت که چه آیان 1294 زبانانی تها نوکین اَهدناه New Testament  ئے ترجمه بیتگ و 515 زبانانی تها انجنیل سرجمیا ترجمه بیتگ.– اِی لیکوان بلوچی زبان گون نه انت .من چه وَتی دِلا جست کت که بارین چیا بلوچی زبان گون نه انت ؟ په من ای جست بی پَسو اَت. پمیشا من تهمیات کت که بلوچی زبان الم زندگ بمانیت و انجیل بلوچی زبانا هم ترجمه ببیت. چه اِی تهمیاتگیریا رَند من گون ڈاکٹر اِروِنگ سلویا ها کار بُنگیج کت. مئے اِی کارچه یک گل یا     organization    ئےنیمگا نه اَت، دو مردمانی واهگانی سرا بنگیج بوتگ ات، پمیشا یک دلجمین آسرو جوانین گڈسرئیا نه رسئت. ڈاکٹر ارونگ سلویا چه العین یونورسٹیا دَرکنگ و ملک بَدر کنگ بوت که آئیا بلوچی زبان ئے تها انجیل ئے ترجمه بنگیج کتگ ات، منا هچ پَجّار نیست اَت و اگر منا دَر اِش بِکتین، هچ ملک مَنی زورگا تیارنه  بوتگ اَت،  پمیشا اماراتا پشکپتان . من یک هکومتی کارگل ئیا کار کنگا اتان ، په جُست و پُرسا باز رَندا جاسوسی بُنجاهان لوٹگ بوتان و نیٹ چه کارا دَرکنگ بوتان. اِی ڈئولا مئے کار مهتل بوت. ڈاکٹر اِرونگ چه امریکاها بلوچستانا شُت و تان چیزئے مُدّتا بلوچستان یونیورسٹیا استاد بوت، آئیے مَزنین واهگ ئیی ات که من هم بلوچستانا بروان و گون آئیئے همکاریا ترجمه ئے مَنتگین کارا سرجم بکنان، بلئے منی راه بَند ات و شت نه کت.

چه اِی سرگْوستا باز وَهد رَند  پروپیسرکارینا جهانی گون من هَمگرنچ بوت و واهگ ئیی کت که سویڈینا بیایان ، من پَسّودات که من بیوتن ئی ان و هچ ڈیه و ڈگار ئے پَجّار و راهگواز passport  نیست، پمیشا هچ جاگه شت نکنان ، بلئے اگان تو بلوٹے همی ملکا که من جهمنندان، آتک کنے و مئیے گند و نند بوت کنت. منی اِی شئور و سَلاه ئیے پدا 2010 ئیے سالا کارینا وآئیے لوگواجه روبیک جهانی و ازیز دادیار اماراتا آتکنت و منی مهمان بوتنت. من پاکین پَروَردگار ئےمِنّتگیران که آیانی آیگے وَهدا من بیکار اِتان و په دلگوش آیانی مهمانداری و دلگوشداری کت. تان دو هپتگ آ منی مهمان اتنت. چه آیانی آیگا سئیی بوتان که آیانی مسترین مکسد انجیل ئے ترجمه ئے کار ئے دیما بَرگ ات- آیان انجیل ئے یک کتاب ئے بلوچیا ترجمه کتگ ات و گون اَت اش. وهدی من آیانی ترجه وَنت، منا دوست نه بوت . آ ترجمه گیشتر ازیزدادیارا کتگ ات و زبان ئے تَب و مئیل چه بلوچیا باز دور، ایرانی اَت. من آیان گْوَشت که اگان آیانی رَزا بِبیت، من آیانی ترجمه ئے شرتر کنگا گون آیان کار کنان – آ رَزا بوتنت و تان دو هپتگ من گون آیان کار کت و یک نوکین ترجمه ئی تیار کت.

کارینا ئے واهگ اَت که من انجیل ئے ترجمه و بلوچی زبان ئے دِگه بازین لَبزانکی کارانی دیما برگا آیانی دائیمی همکار ئی ببان و گون آيان همکاری بکنان. آئیے مَسترین واهگ ات که من اماراتا یلئو بکنان و سویڈنا بروان.  نون که من سویڈنا آتکگ اَتان،  په ترجمه ئیے کاران هم وَهد گیشنگی ات.  پمیشا تان دگه لَهتین روچان ما ترجمه ئے سرا کار کت.

15-8-2011

من سئیی اتان کچکول اَلی چه پنجاپشاهی بکشوشگانی دَستا وتی ساه ئیے رَکینگا نارویئایا    Norway آتکگ و پناه ئیی لوٹتگ، پمیشا وَتی یک پَجّاروک ئیے مِنّت گپت که نارویئا چه کسئیا کچکول اَلی ئے ٹیلپون نمبرئے جست و پولا ببیت. مروچی آ ئیا کچکول الی ئے ٹیلپون نمبر په من راه دات و من هما دمانا ٹیلپون کت و گون کچکول الیا هال و اهوال کت. آئیا منا گْوَشت که وهدئے سویڈنا آتکگ ئے، الما نارویئا تروتاب بکن. من هم په ناروئییے رَوگا گون آئیا زبان کت و گون وَتی مهمانداران په اودئے رَوَگا شئور و سَلاه کت و پروگرام ٹاهینت-

19-8- 2011

مروچی موٹر ئے سرا دیم په ناروئیے بُنجاهی شهر اوسلوا سرگپت ان. سٹالکهولم تان اوسلو دْراجین پند ئی ات، بلے ما چه سویڈن ئے لَهتین زیبائین شهر و وَشزیدین کوچگ و جَنگلان گْوَزان دیم په اوسلوا روگا اتن، پمیشا چه  پَندئے دْراجیا بیتْرانگ بوت اِن. چه سٹالکهولما مئے اولی منزل سویڈن ئے ویستراس Västeras  ئےشهر اَت که مَلارین    Mälaren ئے مَزَنگْوَرم ئے لمبا انت. اِی یک مزنین کسبکاری و سئیل و سوادی  شهر ایت. اِدئے مزندربرجاها  Mälardaden Universityکساس 15 تا 20 هزار زانتدَربر Students  وانگا انت و ای چه سویڈن ئے نامدارترین دَربَرجاهان یک ایت. اِی شهرا چه سویڈن ئے برزترین آسمان سلامین Skyscarper ماڑیان یک  ماڑی ئیے استنت که چه دورا باز بُرز و ڈئولدار جاه کئییت. ایشئیے بُرزترین.. بزان بیست و چارمی اَشکوا (سربانا) یک مزنین کاکٹئیل بار ئی است که نام ئیی "سکراپن” SKrapan انت.

ما چه شهرئے کْوَهن و نوکین ڈئولدارین بان و ماڑیانی نیامراهان گْوَزان دیم په اوریبرو  Örebro  ئیے شهرا روگا اتن.  چه ویستراس ئے شهرا کساس سد کیلومیٹر یا کمے کمتر پند انت و یک کلاک ئیے راه انت. اِی شهرئے نام، پرگنگ     Countyئے نام و شهرداری Municipality   ئے نام  اوریبرو انت – ایشی ئے تها کساس لک و پنجاه هزار مردم جَهمنند انت و سویڈن ئے ششمی مسترین شهر انت و چه سویڈن ئے کْوَهن ترین شهران یک ایت-  1560 ئے سالا "بادشاه گستاب واسا ” ئے دئور ئے بَستگین کْوَهن ترین کلات انگت نوک جاه کئیت و گْوَشئیے پاری بَستگ. اوریبرو ئیے نام ئیے لبزی مانا "زَرّین پُهل” انت. مئیے سات و  سپرئے کاردَربر ازیزدادیار ئے گْوَهارگون وتی کهولا  همے شهرا جَهمنند ات، پمیشا ما آئیئے لوگا مانتر اتن و سبارگا همائیئے مهمان بوت ان. گون آئیے زامات پرویز مبارکیا وَشین بلوچی دیوان ئی بوت – سبارگا رند وتی سات و سپر پدا بنگیج کت. نون دیم په دگه شهرئیا راهگیج بوت ان که نام ئیی کارلستاد Karlstad  اَت. ای شهر سویڈن ئے وارملینڈ  Värmland   پرگنگ و کارلستاد شهرداری ئے بنجاه انت و 90 هزار مردم ادا جَهمنند انت. کارلستاد ئے یونیورسٹی باز نامدار انت- رَندا من سئی بوتان که روکپتی بلوچستان ئے نامکپتین نبیسکار آهِرداد ئیے مسترین بَچ کارلستاد یونیورسٹیا  Karlstads university  وانگا انت.

کارلستادا ما مهتل نه بوت اِن و چه شهرئے نمهدارین دَگ و راهان گْوَزان، دیم په وتی منزل ناروئے ئے نیمگا روان اتن. ناروئے ئے بُنجاه اوسلوئئے رَسگا پیسر، نارویئے مَزنین شهر درامن Drammen  گْوَازینگی ات. چه کارلستادا کساس سئیے کلاک ئے پند جنگا رَند ما اودا رَسئت اِن. ادا هم مهتل نه بوت اِن بلئیے چه شهرئے نیاما تَچوکین کئور    Drammensfjord   ئے چارگا درامین ئیے پُهل Drammen Bridge ئے گْوازینگا رَند اوشتات و شهر ئےدوئین نیمگانی سئییل چار اِت. اِی مزن کئور ئے سرا سئیے مزنین پُهل انت که شهر ئیے دوئین بهران هور کننت. نَزیکا Spiralen   نامین یک سوپ راه  Tunnel ئی هم است که 1650 میٹر دْراج و شش پیچدارین یا مَنگلین آشکو (تبک) انت.

نارویئے ئے زمینی ساچ topography بیدَروَر انت، برزین کوه، کئور و  مزنگْورم، شائگانین کوچگ، بازین کسان و مَزنین بَرپ دَر و زِروانانی نیاما اِی  مُلکئے مردمان  چتئور گون یکدومیا نِند و نیاد، گِپت و گیر و گِرو و دِه کتگ ؟ بلئیے نون اِی جستا پَسّه است.  ھزارانی ھسابا مَزن و کسانین پُهل، بازین زیرزمینی سوپراه، چیرآپی سڑک و لونجانکین پُهل اَڈ کنگ بوتگ انت-

سنمور Sunnmøre ئے  دَمگا سَنگرتگین نیل بئومین مَزنگْوَرمانی تها گوشئیے پاکین پروَردگارا  برزین کوه دَستِ وَت کِشتئگ انت و نارویجیان Norwigians  همی کوهانی سرا بْراهدارین لوگ بستگ و هدائے مِنّتگیری کتگ. دگه یک سوپراه ئے Eiksundtunnelen   چه دنیا ئےمسترین زیرآپی سوپ راهان یک ایت –

ما چه بازین سوپ راهان گوزان، راها گار کنان و دَرگیجان، بیگاها نارویئے بُنجاہ اوسلوا رَسئت ان- اوسلو نه ایوکا یک شھر ایت، یک Municipality  و هم یک پرگنگ  County ایت- باز کوهنین شھر ایت و ایشئے بُنگش کنوک بادشاہ ھیرالد سوئم  (سال 1040 ) بوتگ – ادا باید بِگْوشان که 1814 ئے سالا بگر تان 1905 ئے سالا نارویے و سویڈن یک بوتگ انت. 1905 ئے سالا نارویئا چه سویڈنا جتائیی ئے واهگ کتگ ، سویڈنا بی جَنْگ و پَساتا نارویئیے واهگ منئتگ ونارویے چه سویڈنا جتا بوتگ. دْریگتین پنجاپیان تلارین سِنگ ئے سرئے نبشتہ  ئے وانگ بزانتین و سویڈن ئے رَندگیریا، بی پسات و کُشت و کوشا، چہ بلوچ سرڈگارا دَست کَش اٰتین-

1624 ئے سالا اوسلو ئے شهر بُنگپتگ و پَھک سُتکگ ، گڈا بادشاه کرسٹانیا پنجما اژنوک دگه جاهیا "کرستانیا” ئے ناما نوکین اوسلوئے بُنرد ایرکتگ-   بلئے 1925ئے سالا ایشئیے نام بدل کنگ و کوهنین نام اوسلو پدا زورگ بوتگ- نارویجی زبانا اوسلو ئے مانا "کوه بُن ئے سبزاچک” انت- شهرئے جَهمنند  650 هزار مردم انت که چه آیان کساس 20 هزارپاکستانی انت که پناهگیرانت و چه ایدگہ دْرستین پناھگیران گیشتر انت.

اوسلوا مئے اولی منزل دَکتور رَزائے لوگ اَت- آ چه روکپتی بلوچستان ئے مَنگھین بلوچان انت. ما اَنگت دیم په دَکتور رَزا ئے لوگئے  روگا راها اِتن که گپور دانشورا په مئے ھالگیریا ٹیلپون کت، ما هال دات که دیم په دکتور رَزائے لوگا روگا اِن و آ همودا بئیت. اودا مئیے رَسگا دیر نَگْوست که گپور دانشور گون وتی فامیلا آتک و رَسئت. دکتور رَزائے لوگا گون میر سیدهان مبارکیا گِند و نِند بوت که چه سویڈنا آتکگ ات و آیانی مهمان ات – شام وَرگا رَند په شپ وابا گپور دانشورئے لوگا آتک اِن.

20/8/2011

سباها نارویئے ئے باروا چه گپوردانشورا بازین جست و پرس کت – بلوچانی باروا بازین نوکین جاوَرانی اِشکنگا رَند، سئیی بوتان که اِدا هم بلوچانی پْرشت و پْروش ئیے اِلّت و نادرواهی است انت. گپوردانشور، زبئیر بلوچ و دگه لَهتین وَرنا یک دیوان ئیئے پِربَندگے چِن ولانچا اتنت که اودا منا تْران کنگی اَت. من واجه کچکول ٹیلپون کت و وتی آهگئے هالئے همراهیا چه بلوچانی نیمگا دیوانئیے پرِبندگے هال هم دات و گْوَشت که مئے گِند و نِند هما دیوانا بیت. بلئے کچکولا په دیوان ئے نیاهگا اُزر آئورت و گْوَشت همودا که من داشتگ ،پہ منی گِندُکیا وَت همودا کئیت. من جست کت بارین چیا آ دیوانا نئیت، ایشیئے پَسّوا آئیا دْراجین کِسّه ئی دَپگال کت که من آئیا ادا کلمگیج کت نکنان، بلئے چه گپوردانش ئے دوشیگین کسه و بلوچانی دیوانا آهگئے باروا کچکول ئے اُزر آرگ ئے مانا ایش انت که بلوچانی سیاسی ناتپاکی اِنچک که من کساس کتگ، انگت باز گیشتر اَت. بلئے من کچکول ئے مِنّتگیری کت که اَلما دیوانا بئیت و اگرنَئیت گڈا من هم آ دیوانا نه رَوان. پمیشا په لاچاری آئیا پہ دیون ئے آھگا منا زبان دات  –

اِی ملکان هرمیتگا تالارجاه (کمیونٹی هال) استنت که میتگئے مردم په آروس، سالروچ و دگه وَشّین روچان همودا یکجا بنت. همے ڈئولین یک تالارجاه ئیا دیوان پربندگ بوتگ ات. کساس 20 تا 30 مردم آتکگ اتنت که یورپ ئے هسابا مزنین مُچئیے ات. کچکول هم آتکگ ات، منی واهگ ات که اِی مُچی ئیے تها شئیر و شائری و لَبزانک ئیے باروا گپ و تران ببیت و چه بنگیجا گیشینتگ ات که  دْراجین مُدّتے چه بلوچ ڈیها دور، درانڈیهیا زند گْوَازینتگ، پمیشا بلوچستانئے سیاسی چست و ایران گستا بوتگان و مروچیگین دیوانا لَبزانک ئے باروا تْران کنان  . بلے بازین مردمان دیوان سیاست ئیے نیمگا برگے جهد کت.  گون کچکولا نارویئئے بلوچانی گِستائیی و نادوستیئے نیمون هم ایش اَت که اودئے بازین بلوچانی هیال انت که بلوچستانا آئیے سیاسی پارٹی (نیشنل پارٹی) بلوچ دوستین پارٹیے نه انت، بلئے منی هیالا کچکول دئیر انت که چه نیشنل پارٹیا گیشئتگ.

دیوانا من گیشتر زبان و لَبزانک ئے باروا تْران کت، بلئے بنگیجا کچکول ئے باروا گْوشت کہ مَروچگین دیوان، یک ھسابئیا،گچینی دیوان ایت کہ مئے نیاما بلوچ ڈیھے”زندگین شھید” ئی نشتگ۔ دیوانا نِندوکین مردم ھئیران اتنت کہ بارین”زندگین شھید” کئے انت ؟  من چه مردمانی هئیرانیا سرپد بوتان و کچکول ئے نیمگا اشاره کت و گوشت که  اگان اِی مرد مُلکا بِجل اتن ، دیری شهید کنگ بوتگ ات، بلئے مروچی زندگ و سلامت مئے دیوانا نِندوک انت، پمیشا من گْوشان آ "زندگین شھید” ایت۔

روکپتی بلوچستان ئے لهتین بلوچان چه من جست گپت که هورین بلوچستان United  Balochistan  ئے باروا منی لیکه چی انت.؟ من آیان گْونڈین پَسّوئی دات و گْوَشت که بلوچ کئوم بریتانی جھانگیران Imperialist وَنڈ و بَهر کتگ و گوریچانی نیمگا ڈیورنڈ لائین و روکپتا گولڈسمیت لائین رَستگ و بلوچستان ئے سرڈگار دِگران بکشاتگ- ایوکا اِی نه، آیان رودرآتکی بلوچستان ئے مزنین بهرئے هم گون سِند و پنجاپا هور کتگ ۔ اٰی بَھر و وَنڈا بلوچ ئے رَزا گون نه بیتگ پمیشا هچ بلوچ اِی بهر و وَنڈا نه مَنُیت، بریتانیاها اَژ وَت،  په وَتی جهانگیری نپ و سوتانی پَهریزگ و پاسپانیا بلوچ سرڈگار بَهر و وَنڈ کتگ – من پِرگْوَستگین راجدپترئے تاکان نه لیٹینان بلئیے نوکین دئور و زمانگئے کسانین دَروَرئی په شما بیان کنان – وهدی 1973 ئے سالا رودراتکی بلوچستانا آجوئیئے جُنزا سرکشئیت گڈا پنجاپشاهیئے دَسبوجین سروزیربُٹوا پنجاپی لشکر په بلوچانی کُشت و کوشا راه دات، دومی نیمگا ایران ئےگجرشاهیئا چه اِی ترسا که رودراتکی بلوچستان ئیے آجوئیی جنبش روکپتی بلوچستانا مه جکسینیت، بیکساس سِلاه، بازین کوبرا هیلی کاپٹر Cobra helicopter    و 200 ملیون ڈالر پاکستانا داتنت که بلوچ جنبشا پروش بدنت. بزان بلوچ دشمنین ملک ایران و پاکستان، بلوچستان و بلوچ کئوما یک ئی زانت و په بلوچ ئے جنئگ و بیگْواه کنگا دائم تِپاک و هَمدست انت، نون بارین ما چیا وتی سرڈگارا دوبَهر بِلیک اِن و دشمنئے دستان مُهکم بکن ان؟ بلوچ ئے دشمن لوٹیت که ما وَت مان وَتا ناتپاک ببن و وَتا ایرانی و پاکستانی بلوچ بِلیک ان. پمیشا په من بلوچستان یک ایت، بلوچستان ئے بدین جاوَر و درد و دۆر هم یک انت . البت په منی هیالا بلوچ یَکّین وهدا دو تَیار و زورمندین دشمن ئے دیما داشت نکنت، پمیشا آیان یک پُرواک و زانتکارین سیاسی هوربندی United Baloch political Front  ئے پکار انت که بلوچستان ئے آجوئیی جهد ئے مانگیشتئگین اوتاگان بگیشین ایت. منی زانتا تَننگه اِی ڈئولین سیاسی هوربندی نیست و ” تا من نه کُشتگ هلار نه انت” ئے چیهال پَسۆا  لس بلوچ سَربَتگ کتگ. پمیشا گون شما و گون لَس بلوچا منی گْوَشتن و مِنّتگیری همیش انت که ” تاب کن اِت کِشکا که گار اِت بیلان”

بلوچ گْوَشنت و راست گْوَشنت  "دینبوگ که باز ببنت، چُک ئے سر لونڈ بیت” – شما شر زان اِت که بلوچستان ئے دوئین بَهران په هسابی چینچک سیاسی و راجی دینبوگ (سیاسی هوربندی) استنت، گڈا چُک ئے سر چیا لونڈ مَبیت؟

من مار اِت که منی هبر بازین مردمان وَش نه بیتنت، بلئیے هچ اش نه گْوَشت، البت من هئیران بیتان که دیدگین کچکولا بلوچ سرمچارانی باروا چه منی گْوَشتنان ایرادگیری کت. من پَسّئو دات که من وتی گْوَشتنان یک جاه ئی هم سرمچارانی باروا چیزی نَه گْوَشتگ و نه دیوانے تها نِندوکین مردمان چه من اِی ڈئولین جُست ئی کتگ؟

دیوانئے هلاسیا ما گون بازین همراهان گپور دانشور ئے لوگا آتکن و سیاسی سرهالانی سرا تان دیران بازین گپ و تران بیتنت. هئیرمهمد،کچکول، بیژن وازیزدادیارا ایرانی زورگپتین بلوچستان ئے سیاسی هوربَندیانی Parties باروا تْران کت. کچکولا روکپتی بلوچستان ئے هما سیاسی هوربندیانی سرا ایراد گیری کت که په ایرانا یک فیدرالی دیموکراتیکی جمهوری ملک ئییے وابا گندگا انت و بلوچستانا آئیے یک بهرئی جوڑکنگئیے جار جنگا انت. من گپ و تْران ئےسرهال رودرآتکی بلوچستان ئے نیمگا تَرّئینت و گْوَشت کہ اِی وھدا سیاسی و سلاه بَندین بُنرِدانی سرا آجوئی جھد رودراتکی بلوچستان دیما تر انت پمیشا من آیانی منتگیری کت که یوروپ ئے بلوچ باید یکراه ببنت و یک رُنب ئی رودراتکی بلوچستانا راه بدینت و گون اودئے بلوچ دوستین سیاسی پارٹیانی سروکان گند و نند بکننت و آیان تپاکی و یکراهی ئیے سکین بدینت.

شپ ئے دْراجیا تان دیران مئیے دیوان اَت –

21/8/2011

مروچی پِرتَرّگ و سویڈنا رَوگی ات، سباھا ھَرزبندا رَند گپوردانشور رُکست کت و پہ بانک زَری ئے زورَگا دَکتر رَزائے لوگا شت ان۔ بانک زَری چہ سویڈنا مئے ھمراھیا آتکگ  ات۔ آ چہ روکپتی بلوچستان ئے مبارکیانی کٹماانت وچھبارا جَھمنند انت، ازیز دادیار ئے نَزّیکین سیاد ایت وانجیل ئے ترجمه ئے بلوچی” ٹکسٹ ریڈنگ ” پروگرامان بَهر زورگا، ازیزدادیار ئے سوج وسپارشا کارینایا چه ایرانا  لوٹئتگ اَت – ٹکسٹ ریڈرز باید انگریزی زبانا بلد ببنت، بلئے وَھدی من چہ بانک زَرییا جست کت، گوشتے انگریزیا بلد نہ انت۔   من هئیران اتان که  چتور  بلوچی سیاهگا وانیت و چہ لندنا آتکگین انگریزین سپروائزر ڈاکٹر بِرئیا سرپد کنت– ؟ بلئے ای سرھالا ھمدا یلئو کنان و دگہ برئے ای باروا گیشتر ھبر کنان-

بانک زَری ئے زورگا رَند ما دیم پہ سویڈنا راہ گپت ان-

جواب لکھیں

آپ کا ای میل شائع نہیں کیا جائے گا۔نشانذدہ خانہ ضروری ہے *

*